Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W GMINNYM PRZEDSZKOLU W GALEWICACH

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

(w tym język angielski)

ODBYWA SIĘ W GODZINACH 8.30 – 13.30

Godziny

Realizowane zadanie

6.30 - 8.30

- Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela (w zależności od godzin pracy oddziału – w grupach połączonych).

- Swobodna zabawa według zainteresowań lub inspirowana przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym lub w zespołach, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję.

- Zabawy integracyjne, kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, zgodnego funkcjonowania w zabawie.

- Ćwiczenia poranne.

- Działania wspomagające i/lub korygujące rozwój dziecka ‐ zajęcia specjalistyczne (logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne), zajęcia rewalidacyjne, praca z dzieckiem zdolnym.

8.30 – 9.00

- Gry i zabawy ruchowe, swobodna zabawa w sali - tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności.

- Czynności higieniczno-porządkowe i przygotowanie do posiłku.

9.00 – 9.30

- Śniadanie, czynności samoobsługowe, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych, wpajanie zasad dobrego wychowania, pełnienie dyżurów.

9.30 – 10.30

- Zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego (rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej).

10.30 – 12.00

- Swobodne zabawy organizowane na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki (poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola).

- Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego.

- Gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

- Gry i zabawy ruchowe, swobodna zabawa w sali w przypadku złych warunków atmosferycznych - tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności.

- Ćwiczenia ogólnorozwojowe, wspomagające rozwój dziecka.

- Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, na placu i poza terenem przedszkola.

- Czynności higieniczno – porządkowe przygotowujące do posiłku.

12.00 – 12.30

- Obiad, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

12.30 – 13.20

- Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki, bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy teatralne.

- Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu(tematyczne, konstrukcyjne, techniczne), ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, ćwiczenia ogólnorozwojowe i wspierające rozwój: zabawy dydaktyczne, badawcze, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, grafomotoryczne, zabawy ruchowe, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację itp., zabawy integracyjne w kole, rysowanie.

- Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania.

- Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą.

- Czynności higieniczno‐porządkowe oraz przygotowanie do posiłku.

13.20 – 13.30

- Podwieczorek.

13.30 – 16.00

- Zajęcia dodatkowe, religia.

- Działania wspomagające i/lub korygujące rozwój dziecka ‐ zajęcia specjalistyczne (logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne), zajęcia rewalidacyjne, praca z dzieckiem zdolnym.

- Zabawy inspirowane zajęciami przedpołudniowymi.

- Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe w sali.

- Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania. Zabawy wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne w kącikach zainteresowań (w zależności od godzin pracy oddziału – w grupach połączonych).

- Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe.

- Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami, omówienie dnia w przedszkolu, wymiana informacji.

- Czynności higieniczno‐porządkowe.

- Rozchodzenie się dzieci.

Copyright © 2014 MINET. All Rights Reserved.

Wykonanie MINET.pl