O nas - Dwa słowa o Przedszkolu w Galewicach

Gminne Przedszkole w Galewicach zostało powołane do działalności oświatowej 1 kwietnia 1965 roku. Od 1 września 1981 roku mieści się w zabytkowym dworku z drugiej połowy XIX , który otoczony jest starym parkiem o pow. 3,74 ha. Otoczenie przedszkola tj.park zostało zrewitalizowane, natomiast budynek wymaga odnowy.
Dwór z kompleksem parkowym oraz obiektami towarzyszącymi ujęty jest w ewidencji zabytków, jako obiekt o dużych walorach architektonicznych.

Gminne przedszkole w Galewicach jest przedszkolem: publicznym, samorządowym, pięciooddziałowym. Do placówki w roku szkolnym 2019/2020 uczęszcza 84 dzieci. Przedszkolem kieruje od 2008 r. pani mgr Beata Wesołowska. Opieką i wychowaniem zajmuje się wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna: mgr Urszula Mielczarek, mgr Karolina Motyl, mgr Agata Winkowska, mgr Ilona Cieśla, mgr Joanna Kaczmarczyk, mgr Angelika Mieszała. Wykwalifikowana kadra stwarza dzieciom optymalne warunki do rozwoju przy wykorzystaniu różnorodnych form i metod otwartego stylu pracy. W pracy z dziećmi nauczyciele wykorzystują wiele pomocy dydaktycznych, stosując nowatorskie metody pracy realizują wybrany program dydaktyczno-wychowawczy, pozwalający na dobre przygotowanie absolwentów do podjęcia nauki w szkole.

Przedszkole ze względu na swoją doskonałą orientację posiada w swoim otoczeniu: duży plac zabaw, stawy, pagórki, bogatą szatę przyrodniczą parku. Jest doskonałym miejscem do kształtowania pozytywnych postaw poznawczych z zakresu ekologii, przyrody i jej ochrony, rozwijanie czynnych postaw z zakresu zdrowia, sportu, sprawności fizycznej. Dobrze przygotowana kadra pedagogiczna dba w sposób optymalny o dobry rozwój każdego dziecka, wykorzystując jego indywidualny potencjał. Pierwsze lata życia dziecka są najbardziej znaczące dla jego rozwoju. Prawidłowe kierowanie dzieckiem pozwala na stymulacje rozwoju, zapobiega jego nieprawidłowościom i dysharmoniom, a przede wszystkim daje podstawy do kształtowania pełnej dojrzałej osoby zarówno dziecka, jak i przyszłego dorosłego człowieka. W tym czasie człowiek zdobywa podstawowe umiejętności komunikowania się ze światem, poznawania i wyrażania siebie oraz otaczającego świata w całym jego bogactwie. Dziecko jest jednością psychofizyczną a świat wokół niego jest historyczną całością. Dziecko stanowi z nim integralną cał ość. Wprowadzanie dziecka w złożony świat, ułatwia mu jego poznawania, rozumienia i odczuwania. Możliwość tworzenia w nim czegoś nowego są wyzwaniem dla współczesnej edukacji. Rozpoczyna się ona w domu rodzinnym i tam powinna być permanentnie prowadzona i realizowana. Jednak rodzicom z racji dynamicznie zachodzących zmian o zróżnicowanym charakterze, potrzebna jest pomoc. Tej pomocy i wsparcia w wychowaniu i nauczaniu małego dziecka rodzice oczekują od wyspecjalizowanej instytucji, jaką jest przedszkole. Świadczymy ją z całą odpowiedzialnością, zaangażowaniem i posiadaną wiedzą dobierając odpowiedni program, zmieniając metodykę pracy, wprowadzając nowatorskie rozwiązania.

W sposób znakomity układa się współpraca z Rodzicami, środowiskiem lokalnym oraz organem prowadzącym. Rodzice żywo interesują się życiem przedszkola i w sposób czynny wspomagają jego działalność, wzbogacając dorobek materialny placówki. Biorą czynny udział w imprezach i uroczystościach przedszkolnych pomagając w ich organizacji, wspierają również przedszkole finansowo.

Za co składamy serdeczne podziękowania.

"O ZDROWE, ROZWOJOWE, RADOSNE I BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO - KAŻDEGO DZIECKA"
to misja naszego przedszkola

Przedszkole zapewnia:
• kompetentnych nauczycieli i wychowawców
• opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia warunki edukacji
• warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego i rekreacji
• poszanowanie praw dziecka
• funkcjonalne i estetyczne sale zajęć

Przedszkole to miejsce, w którym dzieci czują się bezpiecznie i komfortowo. Zapewniamy im dużo przestrzeni do zabawy oraz nauki. W naszym przedszkolu dziecko nie będzie czuło się osamotnione. Wspólna zabawa z dziećmi pozwoli mu poznać smak przyjaźni i radości. Proponujemy dzieciom bogaty program dydaktyczny, rozszerzony o urozmaicone zajęcia dodatkowe. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Właściwe przygotowanie dziecka do następnego etapu edukacyjnego, jakim jest nauka w szkole podstawowej osiągamy poprzez różnorodne formy kształtowania i stymulowania rozwoju, szczególnie w aspekcie jego rozwoju fizycznego, aktywności twórczej, poziomu wiedzy o otaczającym go świecie oraz zachowań społeczno – emocjonalnych.

Przedszkole
• wspiera rozwój osobowości w zgodzie z własnym systemem wartości, który respektuje prawa innych, wartości uniwersalne, przyjęte normy, daje możliwość samorealizacji
• jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców
• wspiera aktywność poznawczą i twórczą
• uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka
• wspiera rozwój wrażliwości emocjonalnej i wyobraźni
• wspiera samowychowanie, samokształcenie i kierowanie własnym rozwojem
• wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie z problemami
• wspiera prospołeczne i prozdrowotne działania dziecka
• otwarte jest na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola – partnerska współpraca z rodziną dziecka
• umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska.

Copyright © 2014 MINET. All Rights Reserved.

Wykonanie MINET.pl