O nas - Dwa słowa o Przedszkolu w Galewicach

Gminne Przedszkole w Galewicach zostało powołane do działalności oświatowej 1 kwietnia 1965 roku. Od 1 września 1981 roku mieści się w zabytkowym dworku z drugiej połowy XIX , który otoczony jest starym parkiem o pow. 3,74 ha. Otoczenie przedszkola tj.park zostało zrewitalizowane, natomiast budynek wymaga odnowy.
Dwór z kompleksem parkowym oraz obiektami towarzyszącymi ujęty jest w ewidencji zabytków, jako obiekt o dużych walorach architektonicznych.

Gminne przedszkole w Galewicach jest przedszkolem: publicznym, samorządowym, sześciooddziałowym. W latach 2008-2020 dyrektorem przedszkola była pani mgr Beata Wesołowska. Od 1 września 2020 r., decyzją rady gminy, przedszkole wchodzi w skład Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w Galewicach z zsiedzibą przy ul. M. Konopnickiej 20. Zespołem kieruje pani mgr Beata Kołodziejczyk. Opieką i wychowaniem zajmuje się wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna: mgr Urszula Mielczarek,mgr Beata Wesołowska, mgr Karolina Motyl, mgr Agata Winkowska, mgr Ilona Cieśla, mgr Joanna Kaczmarczyk, mgr Angelika Mieszała. Wykwalifikowana kadra stwarza dzieciom optymalne warunki do rozwoju przy wykorzystaniu różnorodnych form i metod otwartego stylu pracy. W pracy z dziećmi nauczyciele wykorzystują wiele pomocy dydaktycznych, stosując nowatorskie metody pracy realizują wybrany program dydaktyczno-wychowawczy, pozwalający na dobre przygotowanie absolwentów do podjęcia nauki w szkole.

Usytyuowanie Galewice w otoczeniu lasów i pól, dostęp do terenów zielonych i rekreacyjnych, stwarza dzieciom liczne okazje do kształtowania pozytywnych postaw poznawczych z zakresu ekologii, przyrody i jej ochrony, rozwijania aktywnych nastawień wobec zdrowia, sportu i sprawności fizycznej. Dobrze przygotowana kadra pedagogiczna dba w sposób optymalny o dobry rozwój każdego dziecka, wykorzystując jego indywidualny potencjał. Pierwsze lata życia dziecka są najbardziej znaczące dla jego rozwoju. Prawidłowe kierowanie dzieckiem pozwala na stymulacje rozwoju, zapobiega jego nieprawidłowościom i dysharmoniom, a przede wszystkim daje podstawy do kształtowania pełnej dojrzałej osoby zarówno dziecka, jak i przyszłego dorosłego człowieka. W tym czasie człowiek zdobywa podstawowe umiejętności komunikowania się ze światem, poznawania i wyrażania siebie oraz otaczającego świata w całym jego bogactwie. Dziecko jest jednością psychofizyczną a świat wokół niego jest historyczną całością. Dziecko stanowi z nim integralną cał ość. Wprowadzanie dziecka w złożony świat, ułatwia mu jego poznawania, rozumienia i odczuwania. Możliwość tworzenia w nim czegoś nowego są wyzwaniem dla współczesnej edukacji. Rozpoczyna się ona w domu rodzinnym i tam powinna być permanentnie prowadzona i realizowana. Jednak rodzicom z racji dynamicznie zachodzących zmian o zróżnicowanym charakterze, potrzebna jest pomoc. Tej pomocy i wsparcia w wychowaniu i nauczaniu małego dziecka rodzice oczekują od wyspecjalizowanej instytucji, jaką jest przedszkole. Świadczymy ją z całą odpowiedzialnością, zaangażowaniem i posiadaną wiedzą dobierając odpowiedni program, zmieniając metodykę pracy, wprowadzając nowatorskie rozwiązania.

W sposób znakomity układa się współpraca z Rodzicami, środowiskiem lokalnym oraz organem prowadzącym. Rodzice żywo interesują się życiem przedszkola i w sposób czynny wspomagają jego działalność, wzbogacając dorobek materialny placówki. Biorą czynny udział w imprezach i uroczystościach przedszkolnych pomagając w ich organizacji, wspierają również przedszkole finansowo.

Za co składamy serdeczne podziękowania.

"O ZDROWE, ROZWOJOWE, RADOSNE I BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO - KAŻDEGO DZIECKA"
to misja naszego przedszkola

Przedszkole zapewnia:
• kompetentnych nauczycieli i wychowawców
• opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia warunki edukacji
• warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego i rekreacji
• poszanowanie praw dziecka
• funkcjonalne i estetyczne sale zajęć

Przedszkole to miejsce, w którym dzieci czują się bezpiecznie i komfortowo. Zapewniamy im dużo przestrzeni do zabawy oraz nauki. W naszym przedszkolu dziecko nie będzie czuło się osamotnione. Wspólna zabawa z dziećmi pozwoli mu poznać smak przyjaźni i radości. Proponujemy dzieciom bogaty program dydaktyczny, rozszerzony o urozmaicone zajęcia dodatkowe. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Właściwe przygotowanie dziecka do następnego etapu edukacyjnego, jakim jest nauka w szkole podstawowej osiągamy poprzez różnorodne formy kształtowania i stymulowania rozwoju, szczególnie w aspekcie jego rozwoju fizycznego, aktywności twórczej, poziomu wiedzy o otaczającym go świecie oraz zachowań społeczno – emocjonalnych.

Przedszkole
• wspiera rozwój osobowości w zgodzie z własnym systemem wartości, który respektuje prawa innych, wartości uniwersalne, przyjęte normy, daje możliwość samorealizacji
• jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców
• wspiera aktywność poznawczą i twórczą
• uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka
• wspiera rozwój wrażliwości emocjonalnej i wyobraźni
• wspiera samowychowanie, samokształcenie i kierowanie własnym rozwojem
• wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie z problemami
• wspiera prospołeczne i prozdrowotne działania dziecka
• otwarte jest na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola – partnerska współpraca z rodziną dziecka
• umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska.

Copyright © 2014 MINET. All Rights Reserved.

Wykonanie MINET.pl